Jalan Sirah
Meniti Jalan Nabi

Keutamaan Sang Pemilik Dua Cahaya

0

Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang merupakan khulafaur rasyidin yang ke-3. Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil `Ash bin Umayyah bin Abdisy Syams bin Abdi Manaf bin Qusyai bin Kilab. Beliau menisbatkan dirinya kepada Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy. la lahir di Mekah pada tahun pada 574 Masehi. Kira-kira lima tahun lebih muda dari Rasullulah.

Beliau adalah salah seorang dari sepuluh sahabat yang diberitakan masuk surga karena sabar dan tawakal menghadapi cobaan dan derita dari Allah. Dalam menjalani hidupnya, beliau sangat takut dengan azab dan siksa Allah.

Hingga suatu ketika Utsman berkata, “Sekiranya diriku berada di antara surga dan neraka dan saya tidak tahu mana di antara dua itu saya akan masuk, niscaya saya akan pilih menjadi abu sebelum aku tahu ke mana saya dimasukkan.”

Sebab itulah sahabat Rasulullah ini memiliki tiga keutamaan yang menonjol dalam dirinya, diantaranya ialah:

1. Beliau termasuk ke dalam barisan syuhada. Rasulullah pernah mendaki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman.

Tiba-tiba Gunung Uhud bergetar, maka Rasulullah bersabda, “Diamlah (tenanglah) wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang Nabi, Shiddiq, dan dua orang syahid.”

2. Beliau adalah manusia satu-satunya yang menikahi dua putri Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Ketika Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya Ummu Kultsum.

Dan setelah Ummu Kultsum wafat, Nabi bersabda: “Kalau seandainya aku masih punya anak perempuan yang lain niscaya akan aku nikahkan kamu dengannya.”

Karena pernikahan dengan dua putri Nabi inilah Utsman dijuluki “Dzunnurain” (pemilik dua cahaya).

3. Beliau juga adalah salah satu dari empat khulafaur rasyidin, yang wajib dipatuhi dan diteladani. Menurut pendapat di kalangan ulama bahwa Utsman bin Affan menduduki urutan ketiga sebagai manusia terbaik dan paling utama setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. []

Sumber: Sahabat Rasulullah Ustman bin Affan/Penulis: M. Syaikuhudin/Penerbit: Balai Pustaka,2012

Artikel Terkait :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More