Foto: Design Tutsplus - Envato Tuts+

Istri dan Anak Abu Bakar ash-Shiddik RA

Abu Bakar ash-Shiddiq RA penah menikahi Qutailah binti Abd al-Uzza bin Abd bin As’ad pada masa Jahiliyyah dan dari pernikahan tersebut Abu Bakar diharuniai dua orang anak, yaitu Abdullah dan Asma’.

Abu Bakar  juga menikahi Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinanah. Dari pernikahan Abu Bakar  dengan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dikaruniai Abdurrahman dan ‘Aisyah RAhu.

Abu Bakar  juga menikahi Asma’ binti Umais bin Ma’add bin Taim al-Khats’amiyyah, dan sebelumnya Asma’ diperistri oleh Ja’far bin Abi Thalib.

Dari penikahan Abu Bakar a dengan Asma’ lahirlah Muhammad bin Abu Bakar, dan kelahiran tersebut terjadi pada waktu haji Wada’ di Dzul Hulaifah.

Abu Bakar  juga menikahi Habibah binti Kharijah bin Zaid bin abi Zuhair dari Bani al-Haris bin al-Khazaraj.

Abu Bakar  pernah singgah di rumah Kharijah ketika beliau datang ke Madinah dan kemudian mempersunting peutrinya, dan Abu Bakar  masih terus berdiam dengannya di suatu tempat yang disebut dengan as-Sunuh, hingga Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW.

Dari penikahannya dengan Habiba, Abu Bakar dikaruniai seorang putri yang bernama Ummu Kaltsum. Kelahiran Ummu Kaltsum ini setelah Rasulullah SAW wafat. []

Referensi: Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa’ur Rasyidin/Ibnu Katsir/Darul Haq/2002

About Admin 1

Check Also

Teruslah Maju, Wahai Rasulullah

Sa'ad bin Mu'adz, tokoh suku Aus dan pemuka Anshar, berdiri dan berkata, "Demi Allah, benarkah yang engkau maksudkan adalah kami?"

you're currently offline