Foto: Design Tutsplus - Envato Tuts+

Barang Siapa Menghafal Kata-kataku maka Ia Tidak akan Lupa Sedikitpun?

Abu Hurairah masuk Islam pada tahun Khaibar, yaitu pada bulan Muharam tahun ketujuh Hijriah. Al-A’raj berkata, “Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. dan Allah penyempurna janjinya.”

Abu Hurairah sendiri berkata, “DahuIu, sesungguhnya aku adalah seorang yang miskin dan suka menemui Rasulullah SAW. untuk memenuhi perutku. Sementara itu, orang-orang Muhajirin sibuk pergi ke pasar.

“Demikian pula, kaum Anshar sibuk mengurusi harta mereka. Sedangkan aku senantiasa hadir dekat Rasulullah SAW. di majelisnya. Rasulullah SAW. bersabda, Barang siapa yang merentangkan sorbannya sampai aku memutuskan untuk memenuhinya dengan kata-kataku kemudian ia memeganginya, maka ia tidak akan lupa sedikit pun dan apa-apa yang telah dengar dariku.”

“Setelah mendengar hal itu, aku merentangkan serbanku ketika Rasulullah SAW. mengeluarkan (menetapkan) hadis kemudian aku pegang (hafal). Maka demi Dzat yang menguasai diriku, aku tidak lupa sedikit pun mengenai hadis tersebut. “

Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi. Tidak ada sahabat lain yang menyamainya dari segi jumlahnya. la meriwayatkan tidak kurang dari 5.374 hadis. []

Sumber: Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum/ Penulis: Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i, MA/ Penerbit: Pustaka Setia/ 2000

About Admin 1

Check Also

Teruslah Maju, Wahai Rasulullah

Sa'ad bin Mu'adz, tokoh suku Aus dan pemuka Anshar, berdiri dan berkata, "Demi Allah, benarkah yang engkau maksudkan adalah kami?"

you're currently offline